BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779751

LogowanieXV Edycja Tygodnia Bibliotek pod has?em "Dowolno?? czytania" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bo?ena Wodzicka   
czwartek, 10 maja 2018 10:12

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zaprosi?a przedszkolaki do udzia?u w organizowanych w tym czasie spotkaniach, lekcjach bibliotecznych, zwiedzania biblioteki i innych formach promocji czytelnictwa.

Harmonogram uczestnictwa w spotkaniach:

- grupa 3-latków (wych. Ewelina ?abendowicz) - w dniu 09.05.2018 r. o godz. 10.00

- grupa 5-latków (wych. Barbara Michalska) - w dniu 10.05.2018 r. o godz. 9:30

- grupa 5-6-latków (wych. Ewa Rzepecka) - w dniu 11.05.2018 r. o godz. 9.30

- grupa 4-latków (wych. Monika Wilk) - w dniu 14.05.2018 r. o godz. 9.30

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2018 10:53
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Bo?ena Wodzicka   
czwartek, 11 marca 2010 21:29

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI.

 

Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu zlokalizowane jest w s?siedztwie Zespo?u Szkolno- Gimnazjalnego oraz osiedla mieszkaniowego, co jest ogromnym udogodnieniem dla rodziców.

Budynek jest du?y, dwukondygnacyjny, posiada pi?? funkcjonalnych sal, które spe?niaj? wymagane standardy. Ka?da z nich ma du?o przestrzeni,koniecznej dla stworzenia warunków zaspokojenia silnej potrzeby ruchu naszych podopiecznych.

Sale s? kolorowe i dobrze o?wietlone, dzi?ki usytuowaniu cz??ci budynku od strony po?udniowej. Wyposa?one s? w niezb?dne pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zabawki i k?ciki zainteresowa?. Ka?da grupa wiekowa jest wspó?gospodarzem swojej sali zaj??.

Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2019 08:17
WiÄ™cej…
 
Wizja i misja przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
wtorek, 04 września 2007 21:28

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZ?DOWEGO W PRZEDBORZU

Nasze przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i mo?liwo?ciami. Kierujemy si? filozofi? traktowania ka?dego wychowanka indywidualnie i podmiotowo, respektuj?c prawa dziecka. Struktura naszego przedszkola opiera si? na zgodnym wspó?istnieniu i wspó?pracy trzech stanów:nauczycieli, przedszkolaków i rodziców. Dbamy o przyjazny klimat naszego przedszkola, aby dzieci czu?y si? w nim swobodnie, rado?nie i bezpiecznie. Kszta?tujemy wra?liwo?? przedszkolaka na pi?kno przyrody, inspirujemy do dzia?a? twórczych stwarzaj?c wiele okazji do wyra?enia uczu? i prze?y? w plastyce, ?piewie, muzyce, ta?cu i ró?nych formach teatralnych. W naszym przedszkolu ka?de dziecko jest jednakowo wa?ne i kochane.

WIZJA ,,DOBRO DZIECKA NASZYM WSPÓLNYM CELEM” Stwarzamy przedszkole:

 - otwarte i partnerskie:

 •  
  •  
   •  
    •  przyjazne dziecku, rodzicom, ?rodowisku,
    • wspieraj?ce i wspomagaj?ce rozwój ka?dego dziecka.

Mocne strony przedszkola:

 • wszyscy pracownicy s? ?yczliwi, maj? do?wiadczenie, wiedz? i kieruj? si? w swoich dzia?aniach dobrem dziecka,
 • panuje mi?a, serdeczna i przyjazna atmosfera, 
 • dzieci nowoprzyj?te otacza si? szczególn? opiek? skracaj?c czas adaptacji do nowych warunków,
 • dzieci s? dobrze przygotowane do podejmowania nowych obowi?zków w kl.0,
 • rodzice uzyskuj? rzetelne informacje n\t post?pów i trudno?ci swoich dzieci,
 • rodzice wspó?pracuj? z przedszkolem, uczestnicz? w organizowanych uroczysto?ciach, w??czaj? si? do ich przygotowa?, 
 •  Rada Rodziców wspomaga dzia?alno?? statutow? przedszkola i troszczy si? o pozyskiwanie dodatkowych ?rodków pieni??nych.

Dok?adamy wiele stara?, aby dzieci, ich rodzice i opiekunowie dobrze si? czuli u nas, mieli przekonanie i? s? mile widziani.

Poprawiony: czwartek, 11 marca 2010 12:34
 
Prawa dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
wtorek, 04 września 2007 21:56
Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Twoje dzieci nie s? twoimi dzie?mi , chocia? nie s? z Tob? , nie nale?? do ciebie. Ty dajesz im swoj? mi?o?? , ale nie swoje my?li , poniewa? one maj? my?li w?asne . Mo?esz da? przytu?ek im cia?om , ale nie ich duszom , poniewa? domem ich dusz jest dzie? jutrzejszy .Mo?esz stara? si? upodobni? do nich , ale nie próbuj ich zmusza? , aby by?y podobne do Ciebie , poniewa? ?ycie nie pozostaje przy dniu wczorajszym.

Kahil Gilbran

 

 

Sens edukacji przedszkolnej najlepiej wyra?a my?l R.Fulghuma ,,Wszystkiego, co naprawd? trzeba wiedzie?, nauczy?em si? w przedszkolu – o tym jak ?y?, co robi?, jak post?powa?, wspó??y? z innymi, patrze?, odczuwa?, my?le?, marzy? i wyobra?a? sobie lepszy ?wiat”. W XXI wieku poza szeregiem osi?gni?? w dziedzinie nauk pedagogicznych upowszechni?a si? ?wiadomo?? znaczenia przedszkola i jego istotnego wp?ywu na rozwój i przysz?e losy cz?owieka. G?ównymi celami i wyznacznikami pracy naszego przedszkola s?: wielostronny rozwój dziecka, monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, spo?ecznego, umys?owego, kszta?cenie uniwersalnych umiej?tno?ci odpowiednio do fazy rozwoju dziecka, konstruktywna wspó?praca mi?dzy przedszkolem a rodzin?(jedno?? celów i zada?), spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy wspó?pracy z rówie?nikami i doros?ymi, zabawa jaka g?ówna forma aktywno?ci dziecka przedszkolnego – jej niezale?ny i twórczy charakter pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie( w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy ró?ni? sie ras?, kultur? sytuacj? ekonomiczna. Nasza placówka maj?c na wzgl?dzie te cele wypracowa?a misj? i wizj?.

Prawa Dziecka

Doro?li nie maj? w?tpliwo?ci , co do praw w?asnych , problem pojawia si? , gdy trzeba ich przekona? , i? prawa przys?uguj? równie? dzieciom . Dziecko jest cz?owiekiem i przys?uguj? mu prawa wynikaj?ce z samej istoty cz?owiecze?stwa, jak np. : prawo do godno?ci osobistej , do prywatno?ci , do samostanowienia itp. Prób? zmiany takiego podej?cia do dzieci jest uchwalona 20 listopada 1989 r przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka .Konwencja o Prawach Dziecka jest umow? mi?dzynarodow? .Jednocze?nie Konwencja jest prawnym traktatem mi?dzynarodowym . Konwencja Praw Dziecka jest porozumieniem wzbogacaj?cym mi?dzynarodow? ochron? i promocje praw dziecka , rozwijaj?c, wzbogacaj?c prawa zawarte w Powszechnej deklaracji Praw Cz?owieka oraz Paktach Praw Cz?owieka .


SZCZ?SCIE A KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA


Dzieci?stwo to jeden z wa?nych okresów w ?yciu cz?owieka , który ma wp?yw na jego kolejne etapy.

Wszyscy ludzie powinni by? szcz??liwi !!!!!!!Szczególnie za? dzieci powinny by? szcz??liwe i trzeba im w tym pomaga? . B?d?c dzieckiem jest si? ma?ym i mniej si? rozumie , bo ma?e dziecko nie jest tak m?dre jak doros?y .Konwencja jest prób? zwrócenia uwagi na konieczno?? poszanowania praw oraz potrzeb dzieci .

Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U.nr.120, poz.526) to jeden z kilku mi?dzynarodowych dokumentów , który zawiera prawa :

- prawo do jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka ( dobro dziecka ) ,

- prawo do ochrony przed dyscyplin? ,

- prawo do ?ycia i rozwoju ,

- prawo do nazwiska , imienia , i obywatelstwa ,

- prawo do ochrony wi?zi rodzinnych ,

- prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji ,

- prawo do wolno?ci my?li , sumienia i wyznania ,

 

 

Poprawiony: środa, 10 marca 2010 09:57
 
Gar?? informacji dla rodzica i dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
środa, 10 marca 2010 22:01

Pierwsze dni w przedszkolu

 

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Przeczytaj kilka wskazówek, które u?atwi? dziecku (i rodzicowi) start w przedszkolu.

Poprawiony: czwartek, 11 marca 2010 12:45
WiÄ™cej…
 
« pierwszapoprzednia12nastÄ™pnaostatnia »

Strona 1 z 2


Ta strona uĹĽywa cookie i innych technologii. KorzystajÄ…c z niej wyraĹĽasz zgodÄ™ na ich uĹĽywanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglÄ…darki.