BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779722

LogowanieWizja i misja przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
wtorek, 04 września 2007 21:28

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZ?DOWEGO W PRZEDBORZU

Nasze przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i mo?liwo?ciami. Kierujemy si? filozofi? traktowania ka?dego wychowanka indywidualnie i podmiotowo, respektuj?c prawa dziecka. Struktura naszego przedszkola opiera si? na zgodnym wspó?istnieniu i wspó?pracy trzech stanów:nauczycieli, przedszkolaków i rodziców. Dbamy o przyjazny klimat naszego przedszkola, aby dzieci czu?y si? w nim swobodnie, rado?nie i bezpiecznie. Kszta?tujemy wra?liwo?? przedszkolaka na pi?kno przyrody, inspirujemy do dzia?a? twórczych stwarzaj?c wiele okazji do wyra?enia uczu? i prze?y? w plastyce, ?piewie, muzyce, ta?cu i ró?nych formach teatralnych. W naszym przedszkolu ka?de dziecko jest jednakowo wa?ne i kochane.

WIZJA ,,DOBRO DZIECKA NASZYM WSPÓLNYM CELEM” Stwarzamy przedszkole:

 - otwarte i partnerskie:

 •  
  •  
   •  
    •  przyjazne dziecku, rodzicom, ?rodowisku,
    • wspieraj?ce i wspomagaj?ce rozwój ka?dego dziecka.

Mocne strony przedszkola:

 • wszyscy pracownicy s? ?yczliwi, maj? do?wiadczenie, wiedz? i kieruj? si? w swoich dzia?aniach dobrem dziecka,
 • panuje mi?a, serdeczna i przyjazna atmosfera, 
 • dzieci nowoprzyj?te otacza si? szczególn? opiek? skracaj?c czas adaptacji do nowych warunków,
 • dzieci s? dobrze przygotowane do podejmowania nowych obowi?zków w kl.0,
 • rodzice uzyskuj? rzetelne informacje n\t post?pów i trudno?ci swoich dzieci,
 • rodzice wspó?pracuj? z przedszkolem, uczestnicz? w organizowanych uroczysto?ciach, w??czaj? si? do ich przygotowa?, 
 •  Rada Rodziców wspomaga dzia?alno?? statutow? przedszkola i troszczy si? o pozyskiwanie dodatkowych ?rodków pieni??nych.

Dok?adamy wiele stara?, aby dzieci, ich rodzice i opiekunowie dobrze si? czuli u nas, mieli przekonanie i? s? mile widziani.

Poprawiony: czwartek, 11 marca 2010 12:34
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.