BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779734

LogowanieRekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 lutego 2014 16:09

OG?OSZENIE

Od 1 marca do 30 marca 2018  roku  b?dzie odbywa? si? nabór dzieci do Samorz?dowego  Przedszkola w Przedborzu  na rok 2018/2019. Uprzejmie informujemy, ?e dzieci trzyletnie, czteroletnie i pi?cioletnie maj? prawo do edukacji przedszkolnej na mocy znowelizowanych przepisów  Ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35 i 64.)

Dzieci sze?cioletnie (urodzone w2012r.) – maj? obowi?zek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Karty zg?oszenia dziecka do przedszkola mo?na pobra? w przedszkolu lub ze strony internetowej naszego przedszkola. Wype?nione deklaracje i wnioski sk?adamy w przedszkolu.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Samorz?dowego Przedszkola w Przedborzu

rozpocznie si? dnia 01.03.2018 r., a zako?czy 31.03.2018 r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

zgodny z Zarz?dzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 11/2018  r.z dnia 05.02.2018 r.

Lp.

Czynno??

Post?powanie rekrutacyjne

Post?powanie uzupe?niaj?ce

1.

Sk?adanie przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci ucz?szczaj?cych do publicznego przedszkola deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

19.02. 2018 r. do 28.02.2018 r.

 

2.

Z?o?enie wniosku o przyj?cie do publicznego przedszkola, oddzia?u przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym.

01.03.2018 r.- 31.03.2018r.

08.05.2018 r.- 23.06.2018r.

3.

Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn? wniosków o przyj?cie do publicznych przedszkoli, oddzia?ów przedszkolnych przy szko?ach podstawowych i dokumentów potwierdzaj?cych spe?nienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz?cego komisji rekrutacyjnej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

03.04.2018r.- 07.04.2018r.

26.06.2018r.- 28.06.2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisj? rekrutacyjn? listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.04.2018r.

29.06.2018r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj?cia w postaci pisemnego o?wiadczenia.

11.04.2018r.- 14.04.2018r.

29.06.2018r.- 30.06.2018r.

6.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisj? rekrutacyjn? listy kandydatów przyj?tych i kandydatów nieprzyj?tych.

18.04.2018r.

03.07.2018r.

Zasady rekrutacji

1. Rodzice dzieci kontynuuj?cych edukacj? w naszym przedszkolu  sk?adaj?  deklaracj? dotycz?c? dalszego ucz?szczania dziecka do przedszkola. Deklaracj? rodzice otrzymuj? od wychowawców grup 3, 4, 5 i 6 latków.  Wype?nione deklaracje nale?y z?o?y? w przedszkolu w terminie  19. 02. 2018 r.. - 28. 02. 2018r. r.r.

2. Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola na wolne miejsca b?dzie odbywa?a si? odbywa?a od  1 do 31  marca   2018 r.  Do wniosku nale?y do??czy? dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez dziecko kryteriów, która s? wymienione we wniosku o przyj?cie dziecka.

Zgodnie z art. 20c  ust.1 Ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty do publicznego przedszkola pierwsze?stwo maj? kandydaci zamieszkali na  obszarze Miasta i Gminy Przedbórz.

Zgodnie z art. 20c  ust. 2 Ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty :

3. W przypadku wi?kszej liczby dzieci, zamieszkuj?cych gmin? Przedbórz, ni? ilo?? wolnych miejsc,  w pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego s? brane pod uwag? ??cznie nast?puj?ce kryteria wynikaj?ce z ustawy:

1) wielodzietno?? rodziny kandydata- 1pkt

2)  niepe?nosprawno?? kandydata- 1pkt

3)  niepe?nosprawno?? jednego z rodziców kandydata- 1pkt

4)  niepe?nosprawno?? obojga rodziców kandydata- 1pkt

5)  niepe?nosprawno?? rodze?stwa kandydata- 1pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1pkt

7) obj?cie kandydata opiek? zast?pcz?- 1 pkt

4. W wyniku równorz?dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post?powania rekrutacyjnego lub je?eli po zako?czeniu tego etapu przedszkole nadal b?dzie dysponowa?o wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego b?d? brane pod uwag? dodatkowe kryteria okre?lone przez organ prowadz?cy.

Kryteria  dodatkowe zosta?y zawarte w   Uchwale  Nr XXX/224/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie okre?lenia kryteriów rekrutacji stosowanych w post?powaniu  rekrutacyjnym do Samorz?dowego Przedszkola, dla którego organem prowadz?cym jest gmina Przedbórz.

Przyjmuje si? nast?puj?ce kryteria dodatkowe i odpowiadaj?ce im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1)    obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracuj? zawodowo, prowadz? gospodarstwa rolne, prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? lub studiuj? w systemie dziennym – 10 pkt;

2)    rodzic/opiekun prawny dziecka, samotnie wychowuj?cy dziecko, pracuje zawodowo, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? lub studiuje w trybie dziennym – 10 pkt;

3)    rodze?stwo dziecka ucz?szcza do przedszkola, oddzia?u przedszkolnego lub szko?y podstawowej zlokalizowanego w tej samej miejscowo?ci, w której dzia?a przedszkole / oddzia? przedszkolny – 5 pkt;

4)    przedszkole/oddzia? przedszkolny znajduje si? w tej samej miejscowo?ci, w której pracuje rodzic/opiekun prawny dziecka – 5 pkt;

5)    rodzice dziecka zadeklarowali korzystanie przez dziecko z oferty przedszkola/oddzia?u przedszkolnego (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powy?ej 1 godziny dziennie – 5 pkt

5. Dzieci do przedszkola  przyjmowane s? w oparciu o liczb? punktów uzyskanych w wyniku spe?nianych  wy?ej wymienionych  kryteriów. Je?eli b?dzie wi?cej kandydatów z t? sam? liczb? punktów ni? wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyj?ciu dziecka decydowa? b?dzie kolejno?? wp?ywu wniosków.

Procedury odwo?awcze

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci listy dzieci przyj?tych i dzieci nieprzyj?tych rodzic/ opiekun prawny dziecka mo?e wyst?pi? do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz?dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia dziecka do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporz?dza si? w terminie 5 dni od dnia wyst?pienia przez rodzica/ opiekuna prawnego z wnioskiem.

3. Rodzic/ opiekun prawny dziecka mo?e wnie?? do dyrektora przedszkola odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo?ania. Na rozstrzygni?cie dyrektora przedszkola przys?uguje skarga do s?du administracyjnego.

Post?powanie uzupe?niaj?ce

1. Je?eli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza post?powanie uzupe?niaj?ce, które powinno zako?czy? si? do ko?ca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj?cego rok szkolny, na który przeprowadzane jest post?powanie rekrutacyjne.

Do wniosku do??cza si?:

a) za?wiadczenie zak?adu pracy o zatrudnieniu, za?wiadczenie uczelni o nauce, za?wiadczenie z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzaj?ce prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej – wydane nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed z?o?eniem wniosku, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego nakaz p?atniczy (decyzja) o podatku rolnym na dany rok

b) o?wiadczenie o wielodzietno?ci rodziny kandydata;

c) orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na niepe?nosprawno?? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie równowa?ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe?nosprawnych;

d) prawomocny wyrok s?du rodzinnego orzekaj?cy rozwód lub separacj? lub akt zgonu  oraz o?wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu ?adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

e) dokument po?wiadczaj?cy obj?cie dziecka piecz? zast?pcz? zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej;

f) o?wiadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy miasta Przedbórz.

Informacje dodatkowe

1.Dyrektor przyjmuje dzieci do przedszkola w ka?dym czasie roku szkolnego, o ile s? wolne miejsca.

2. W przypadku, gdy liczba zg?osze? do przedszkola jest mniejsza od ilo?ci miejsc, dyrektor mo?e odst?pi? od powo?ania komisji rekrutacyjnej.

3. Dzieci zamieszka?e poza terenem gminy Przedborza  mog? by? przyj?te do przedszkola, je?eli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Kliknij, aby pobra? deklaracj? kontynuowania edukacji przedszkolnej oraz o?wiadczenia dotycz?ce tre?ci zg?oszenia i ochrony danych osobowych

Kliknij, aby pobra? wniosek o przyj?cie dziecka do Samorz?dowego Przedszkola w Przedborzu na rok szkolny 2018/2019

Kliknij, aby pobra? o?wiadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zameldowaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Przedbórz oraz o?wiadczenie o wielodzietno?ci rodziny dziecka

Poprawiony: piÄ…tek, 23 lutego 2018 20:15
 


Ta strona uĹĽywa cookie i innych technologii. KorzystajÄ…c z niej wyraĹĽasz zgodÄ™ na ich uĹĽywanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglÄ…darki.