BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779737

LogowaniePODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ ZA OKRES 09.2010 - 12.2010 W GRUPIE POPO?UDNI PDF Drukuj Email
Wpisany przez AF   
poniedziałek, 03 stycznia 2011 22:23
Nasza grupa popo?udniowa liczy 18 wychowanków. Znaczna cz??? grupy to dzieci które we wrze?niu pierwszy raz w ?yciu przekroczy?y próg przedszkola przenosz?c si? w nowy dla nich ?wiat. W odnalezieniu si? w nowym ?rodowisku pomaga?o nowym przedszkolaków pi?cioro dzieci które uczestniczy?y w projekcie ,, Weso?e przedszkolaki” ju? w ubieg?ym roku. Grupa popo?udniowa liczy jedena?cioro 3-latków, troje 4- latków i czworo 5- latków. Znaczna cz??? grupy pochodzi z Przedborza, ale ucz?szczaj? do nas równie? dzieci doje?d?aj?ce z okolic naszego miasta. Mimo kilku ?ez na pocz?tku roku szkolnego dzieci bardzo szybko przyzwyczai?y si? do nowej sytuacji jak? jest rozstanie z rodzicami. Wszyscy szybko zaakceptowali zasady panuj?ce w naszej grupie i wdro?yli si? do rytmu dnia panuj?cego w czasie pobytu w przedszkolu. Czas sp?dzany przez dzieci w przedszkolu jest okazj? do zabawy dowolnej z rówie?nikami, do uczestnictwa w zaj?ciach dydaktycznych, do skorzystania z zaj?? dodatkowych jakimi s?: taniec, logorytmika, j?zyk angielski, rytmika i gimnastyka korekcyjna. Podczas zaj?? dydaktycznych realizujemy tematyk? zgodn? z kalendarzem wydarze? ?ycia codziennego. Tematyka zaj?? opracowywana jest w oparciu o pory roku, ?wi?ta, zmiany w przyrodzie itp. Podczas zaj?? popo?udniowych du?o czasu po?wi?ca?am czytaniu bajek, opowiada? i wierszy, których wybór cz?sto pozostawi?am dzieciom, aby w ten sposób zach?ci? je do uwa?nego s?uchania. Rozwijali?my równie? sprawno?? manualn? poprzez rysowanie, kolorowanie czy wyklejanie itp. Znaczn? cz??? czasu po?wi?ca?am zabawom ruchowym, w których dzieci bardzo ch?tnie uczestnicz?.Grupa popo?udniowa to dzieci, które ch?tnie ?piewaj? i ta?cz?, bior? bardzo aktywnie udzia? we wszystkich zabawach ruchowych, uwielbiaj? zaj?cia plastyczne, a szczególnie malowanie farbami i poznawanie nowych technik plastycznych. Grupa na ogó? nie sprawia problemów dydaktyczno-wychowawczych, dzieci ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach i zabawach podejmowanych z inicjatywy nauczyciela, wykonuj? polecenia nauczyciela zwi?zane z czynno?ciami porz?dkowymi potrafi? dostosowa? si? do zasad i regu? panuj?cych w grupie. W tym semestrze dzieci ucz?szczaj?ce do grupy popo?udniowej mia?y okazj? uczestniczy? w balu andrzejkowym organizowanym tradycyjnie ka?dego roku w naszej placówce, uroczysto?? ta by?a okazj? do integracji z dzie?mi z innych grup poprzez wspóln? zabaw? na holu g?ównym. Wa?nym wydarzeniem dla grupy by?a uroczysto?? miko?ajkowa podczas której dzieci uczestnicz?ce w programie ,, Weso?e przedszkolaki” mia?y okazj? obejrze? przedstawienie ,, Legenda o ?w. Miko?aju” oraz otrzyma? upominki. Aby u?wietni? uroczysto?? zako?czenia projektu ,, Weso?e przedszkolaki” dzieci z naszej grupy zaprezentowa?y mini inscenizacj? s?owno-muzyczn? o tematyce po?egnalno - jase?kowej.
Poprawiony: poniedziałek, 03 stycznia 2011 22:24
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.