BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779728

LogowaniePDF Drukuj Email
Wpisany przez AF   
wtorek, 15 września 2009 15:40
logo.jpg
 
 

Podsumowanie pó?rocznej pracy przedszkolnej grupy popo?udniowej w ramach realizacji projektu „Weso?e Przedszkolaki” wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.Rok szkolny 2008/ 2009. 

 
Do grupy popo?udniowej od 5 stycznia do 19 czerwca 2009r. Ucz?szcza?o 15 dzieci w tym 7 z Przedborza i 8 z okolicznych wiosek: z Nosalewic, Cha?up, Tarasu, Zuzowy,  Brzostku, Jab?onnej. Wi?kszo?? dzieci by?a dowo?ona na zaj?cia przez swoich rodziców.

       Przebywaj?c 3 godziny w przedszkolu, od poniedzia?ku do pi?tku, dzieci mia?y wiele okazji, by odnale?? swoje miejsce w grupie i wspólnocie przedszkolnej. Uczy?y si? samodzielno?ci i zaradno?ci z du?ym naciskiem na samoobs?ug?.Przyzwyczaja?y si? do  mycia r?k z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynno?ci oraz zaspokajania  potrzeb fizjologicznych o okre?lonych porach i samodzielnego korzystania z urz?dze? sanitarnych.
      Wychowawczyni zapewnia?a dzieciom mo?liwo?ci samodzielnego wyboru roli w zabawie oraz zabawek i materia?ów umo?liwiaj?cych odtwarzanie tre?ci najbli?szego ?rodowiska spo?ecznego i wyra?ania siebie. Przedszkolaki w atmosferze wspólnego budowania poczucia bezpiecze?stwa i zaufania kszta?towa?y umiej?tno??  dzia?ania na rzecz innych. Wspó?dzia?a?y w przygotowaniu spotka? i przyjmowaniu go?ci w przedszkolu- z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, obdarowuj?c cz?onków rodziny wykonanymi przez siebie upominkami. Przedstawi?y okoliczno?ciowy monta? s?owno- muzyczny, który sprawi? wiele rado?ci zaproszonym go?ciom. Uczy?y si? ró?nych sposobów wyra?ania mi?o?ci i szacunku do rodziców i innych cz?onków rodziny, np. sprawianie przyjemno?ci, okazywanie wspó?czucia, szanowanie praw, post?powanie zgodne z wol? rodziców.
     Wdra?ane by?y do przestrzegania przyj?tych norm obowi?zuj?cych w zabawie oraz zwyczaju zgodnego wspó?dzia?ania. Porozumiewa?y si? ze sob? w celu ustalenia zasad korzystania ze szczególnie atrakcyjnych zabawek i urz?dze?.
      Dzieci wzbogaca?y swoje s?ownictwo dzi?ki rozszerzaj?cym si? zakresem kontaktów z otoczeniem spo?ecznym i przyrodniczym. S?ucha?y ilustrowanych opowiada? wyg?aszanych i czytanych przez nauczyciela oraz recytowanych przez niego wierszy. Przyzwyczaja?y si? do s?uchania mowy starszych i m?odszych kolegów. Wypowiada?y si? na temat ogl?danych ilustracji, historyjek obrazkowych, ch?tnie rozwi?zywa?y zagadki. Nabywa?y umiej?tno?ci komunikacyjnych, dzi?ki obcowaniu z kolegami w grupie rówie?niczej. Samorzutnie podejmowa?y zabawy tematyczne z u?yciem ró?nych rekwizytów.
      W trakcie zaj?? i zabaw dzieci klasyfikowa?y zbiory ró?nych przedmiotów- owoców, warzyw, zabawek, kwiatów, na podst. wybranej cechy- wielko??, kszta?t, kolor, przeznaczenie. Uczy?y si? rozpoznawa? figury geometryczne.                             
      Dzi?ki bezpo?rednim kontaktom z przyrod?, uwra?liwiane by?y na pi?kno ?rodowisk przyrodniczych znajduj?cych si? w otoczeniu przedszkola. Odbywa?y si? spacery i wycieczki do wybranych miejsc, m.in. ogródków dzia?kowych, lasu.
    Troje najstarszych przedszkolaków do??czy?o do wycieczki zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Wraz z dwiema grupami 6- latków dzieci zwiedzi?y Pa?ac Pozna?skiego w Muzeum Ziemi ?ódzkiej i bawi?y si? w Kinderplanecie- najwi?kszym placu zabaw w Polsce. Wycieczka by?a wspó?finansowana przez Europejski Fundusz Spo?eczny.
     Du?o uwagi po?wi?cono aktywno?ci ruchowej. Organizowane by?y zabawy i ?wiczenia kszta?tuj?ce postaw?, umiej?tno?ci psychomotoryczne oraz ?wiczenia relaksacyjne.
      Dzieci uczy?y si? piosenek zwi?zanych tematycznie z aktualn? por? roku oraz z tygodniowymi blokami tematycznymi. Ilustrowa?y tre?? piosenek ?piewanych przez nauczyciela prostymi formami ruchu. Bra?y udzia? w ?wiczeniach rytmicznych i s?uchowych. Raz w tygodniu z rado?ci? uczestniczy?y w rytmice- prowadzonej przez instruktora z Centrum Edukacji- ATUT.
      Przedszkolaki mog?y swobodnie wyra?a? swoje spostrze?enia i prze?ycia w ró?norodnych pracach plastyczno- konstrukcyjnych. Rysowa?y kredkami, malowa?y farbami plakatowymi, lepi?y z plasteliny i masy solnej. ??czy?y swoje ulepianki z materia?em przyrodniczym. Przyzwyczajane by?y do zachowania porz?dku, ostro?no?ci i bezpiecze?stwa w miejscu pracy.
      Dzieci mia?y zagwarantowane prawo do wyra?ania ich w?asnych uczu? i wspierane by?y w znalezieniu w?asnego sposobu ich wyra?ania ( akceptowanego spo?ecznie).
      Wspó?praca z rodzicami polega?a na zorganizowaniu dwóch zebra?, systematycznej prezentacji prac plastycznych, indywidualnych rozmów. Nauczyciel prowadzi karty obserwacji i systematycznie je wype?nia.
      „Weso?e Przedszkolaki” korzysta?y z zaj?? dodatkowych;

  • gimnastyki korekcyjnej,
  • nauki j?zyka angielskiego,
  • ta?ca towarzyskiego,
  • rytmiki.
Projekt wspó?finansowany  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Poprawiony: wtorek, 16 lutego 2010 20:35
 


Ta strona uĹĽywa cookie i innych technologii. KorzystajÄ…c z niej wyraĹĽasz zgodÄ™ na ich uĹĽywanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglÄ…darki.