BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779740

LogowanieWeso?e Przedszkolaki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 grudnia 2009 09:59
logo.jpg

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


 

Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu realizuje projekt WESO?E PRZEDSZKOLAKI wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty, Poddzia?anie 9.1.1 Zmniejszenie nierówno?ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany b?dzie od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku.

www.efs.gov.pl

Rok szkolny 2008/2009 og?oszony zosta? Rokiem Przedszkolaka dla podkre?lenia ogromnego znaczenia wychowania przedszkolnego. Mamy ?wiadomo??, ?e warto aby dzieci korzysta?y z tej pierwszej formy edukacji, gdy? pierwsze lata ?ycia dziecka, to z?oty okres w ich rozwoju. Dzia?ania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i spo?ecznego dzieci, przynosz? najlepsze rezultaty w?a?nie w tym czasie. Jest to tak?e najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym, pó?niejszym trudno?ciom w nauce.

Wychodz?c naprzeciw tym zadaniom, Przedszkole Samorz?dowe w Przedborzu realizuje projekt, którego celem g?ównym jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Przedbórz i okolicznych (obszary wiejskie) oraz wzmocnienie atrakcyjno?ci oferty edukacyjnej Przedszkola Samorz?dowego w Przedborzu w okresie najbli?szych dwóch lat. W ramach projektu wsparciem obj?te s? dzieci z utworzonej grupy popo?udniowej (od 3-5 lat) oraz dzieci w wieku od 4-6 lat z grup przedszkola dziennego. Dzieci korzystaj? z dodatkowej bezp?atnej oferty edukacyjnej, tj. zaj?? dodatkowych z zakresu:

- logopedii w ka?dy pi?tek od godz. 11:00-13:00 - 4,5,6-latki (dzieci z grupy dopo?udniowej a od 13:30-14:00 dzieci z grupy popo?udniowej; osoba prowadz?ca (z Centrum Edukacji ATUT) - Aleksandra Walicka

- ta?ca we wtorki - dwie grupy 6-latków w czwartek - grupa popo?udniowa osoba prowadz?ca p. Anna Krawczyk;

- gimnastyki korekcyjnej we wtorek- wszystkie grupy dopo?udniowe, ?roda- grupa popo?udniowa; osoba prowadz?ca p. Anna Wójcik

- j?zyka angielskiego- poniedzia?ek- 4-latki i 2 grupy 6-latków czwartek- grupa 5- latków i grupa popo?udniowa; osoba prowadz?ca p. Marcin Drozd.

- rytmiki - w pi?tek grupy 4,5,6-latków i grupa popo?udniowa. Osoba prowadz?ca p. Aleksandra Walicka.

Kwalifikowanie dzieci do udzia?u w dodatkowych zaj?ciach logopedycznych oraz gimnastyki korekcyjnej prowadzone by?o na podstawie bada? przesiewowych przeprowadzonych przez wykwalifikowane osoby (logoped? oraz lekarza ortoped?).

Zaj?cia przedszkolne popo?udniowe prowadzone s? codziennie od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 13:00 do 16:00 przez wykwalifikowanego nauczyciela posiadaj?cego bogate do?wiadczenie zawodowe. W ramach realizacji tych zaj?? poruszane s? zagadnienia z zakresu:

- edukacji spo?eczno – moralnej,

- edukacji j?zykowej i literackiej,

- edukacji matematycznej

- edukacji przyrodniczej i ekologicznej,

- edukacji zdrowotnej,

- edukacji ruchowej.

Wszystkie wymienione wy?ej tre?ci s? realizowane w sposób zintegrowany. Podstawowym celem tych zaj?? jest umo?liwienie dzieciom poznania si? nawzajem, integracja w grupie. Dzi?ki nim nauczyciel ma mo?liwo?? zdobycia informacji o dzieciach, o ich umiej?tno?ciach, mo?liwo?ciach, ograniczeniach, zdolno?ciach i zainteresowaniach. Przysz?ym uczniom uczestnictwo w zaj?ciach daje mo?liwo?? przedstawienia si? na forum grupy, wzajemnego poznania, kszta?towania relacji z innymi dzie?mi i doros?ymi, budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Podstawow? form? prowadzenia wszystkich zaj?? jest zabawa, która stanowi najbardziej naturaln? i jednocze?nie najskuteczniejsz? metod? nauczania i uczenia si?. Wszystko to w atmosferze pe?nej akceptacji, serdeczno?ci i bez porównywania z innymi.


  Pliki do pobrania:

Kart? zg?oszenia dziecka mo?na pobra? ze strony internetowej: http://www.przedborz.bipst.pl/index.php?grupa=1025

  

,,Pow?druj w podró? pe?n? przygód!”
-wycieczka autokarowa do ?odzi z okazji Dnia Dziecka.


W ramach realizowanego przez przedszkole projektu „Weso?e przedszkolaki - projekt upowszechniaj?cy edukacj? przedszkoln? oraz podnosz?cy jako?? i atrakcyjno?? oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz” 26 maja 2009 r. wszystkie 6-latki wraz ze swoimi wychowawczyniami wyruszyli na bardzo wyczekiwan? wycieczk? do ?odzi, z okazji nadchodz?cego Dnia Dziecka. O godzinie 7:30 z pe?nymi plecakami i roze?mianymi buziami wyjechali w drog? dwoma wygodnymi autokarami. 

Na miejscu- z placu Manufaktury jedna grupa uda?a si? z paniami oraz przewodnikiem do Muzeum Historii Miasta ?odzi, druga do Kinderplanety, aby po wyznaczonym czasie móc si? wymieni? miejscami oraz wra?eniami. Tam w?a?nie rozpocz??a si? w?drówka pe?na przygód i niezapomnianych wra?e?. Pa?ac Pozna?skiego- to wyj?tkowe miejsce, które uda?o nam si? zobaczy? i zwiedzi?. To du?a zas?uga pani przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób przybli?y?a dzieciom histori? tego miejsca. W trakcie zwiedzania poszczególnych komnat przedszkolaki utrwalali literk? „p”, szukaj?c wokó? siebie przedmiotów zaczynaj?cych si? na ni?. Zrozumia?y znaczenie s?ów: muzeum, eksponat, zabytek.Zobaczy?y gabinet, sal? balow?, lustrzan? ,sypialni?, ?azienk? i ogromny salon ze stylowym kominkiem, przy którym znajdowa?y si? cztery p?askorze?by z postaciami kobiet (czterech pór roku). Na koniec wszyscy porównywali swoje domy z wygl?dem pa?acu. 

Po wyj?ciu na zewn?trz dzieciaki ch?odzi?y si? wod? tryskaj?c? z fontanny, bo zach?ca?a do tego pi?kna i s?oneczna pogoda. Dzi?ki temu, ?e obj?ci jeste?my realizacj? projektu w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, bilety wst?pu do Pa?acu Pozna?skiego i Kinderplanety zosta?y sfinansowane z pozyskanych ?rodków unijnych. 

W Kinderplanecie rozpocz??a si? prawdziwa zabawa, szale?stwa i figlowanie. Dzieci do woli mog?y skaka? w basenie z pi?eczkami, strzela? pi?kami z armatek, boksowa? w worki treningowe, je?dzi? na mini quadach (kupuj?c ?etony), skaka? na bezpiecznych siatkach i materacach. 

A wszystko odbywa?o si? w bajkowej scenerii, przy d?wi?kach dzieci?cych hitów. Przedszkolakom nie zabrak?o energii do korzystania z wszystkich atrakcji Kinderplanety- najwi?kszego placu rozrywki w Polsce- na obiekcie zamkni?tym. Atrakcj? by?a równie? mo?liwo?? poruszania si? po ruchomych schodach i wind?. 

Po wszystkich atrakcjach i ogromnych wra?eniach wszyscy z ochot? zjedli przygotowane przez nasz? pani? kuchark? smaczne kanapki, popijaj?c herbatk? z cytryn? . 

6-latki zda?y na szóstk? swój pierwszy egzamin samodzielno?ci i zaradno?ci bez pomocy i obecno?ci swoich kochanych rodziców. 

Zapraszamy do galerii zdj??.

 

Poprawiony: środa, 05 maja 2010 08:55
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.