BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779724

LogowanieKalendarz sta?ych imprez i uroczysto?ci zaplanowanych w ci?gu ca?ego roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Rzepecka   
środa, 10 marca 2010 22:06

Imprezy sta?e organizowane co roku ...:

Termin

Rodzaj imprezy

Zadania edukacyjne

Wrzesie?

Rozpocz?cie roku szkolnego.

- tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpiecze?stwa;
- stwarzanie sytuacji u?atwiaj?cych lepsze poznanie si? dzieci i budowanie wi?zi emocjonalnej w grupie.

Pa?dziernik

Pasowanie na przedszkolaka.

- uroczyste w??czenie najm?odszych dzieci do szerszej zbiorowo?ci przedszkolnej.

Pa?dziernik

Dzie? Edukacji Narodowej.

- zapoznanie z charakterem pracy nauczycieli oraz z jej znaczeniem;
- wdra?anie do szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli.

Listopad

Andrzejki.

- zaprezentowanie r?norodnych zabaw i wr?b zwi?zanych z dniem ?w. Andrzeja;
- podtrzymywanie tradycji andrzejkowych wr?b.

Grudzie?

Wizyta Miko?aja.

- rozwijanie u dzieci postaw prospo?ecznych: gotowo?ci niesienia pomocy, dba?o?ci o dobre relacje z rwie?nikami i doros?ymi;
- zaanga?owanie rodzicw do zorganizowania uroczysto?ci.

Grudzie?

Spotkanie op?atkowe.

- przybli?enie dzieciom zwyczajw i tradycji zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.


Stycze?

Dzie? Babci i Dziadka.

- wzmacnianie wi?zi rodzinnych;
- kszta?cenie umiej?tno?ci okazywania serdeczno?ci i mi?o?ci bliskim;
- poznawanie i przestrzeganie tradycji rodzinnych.

Stycze? / luty

Bal karnawa?owy.

- doskonalenie umiej?tno?ci tanecznych;
- wdra?anie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania si? w czasie zabawy i ta?cw;
- kszta?towanie odporno?ci emocjonalnej poprzez uczestnictwo w konkursach
- w?a?ciwe formy zachowania w sytuacjach pora?ki i zwyci?stwa.

Luty

Walentynki- przedszkolna impreza integracyjna dla wszystkich grup.

- okazywanie mi?o?ci bliskim osobom;
- przybli?enie dzieciom zwyczaju walentynkowego.

Marzec

Dzie? Kobiet.

- wzbogacanie wiadomo?ci na temat pracy kobiet w r?nych zawodach;
- rozwijanie postawy poszanowania pracy r?nych osb;
- okazywanie szacunku kobietom z okazji ich ?wi?ta.

Marzec

Powitanie Wiosny- ?egnanie Marzanny.

- rozwijanie postawy badawczej wobec otaczaj?cego ?wiata;
- kszta?towanie wra?liwo?ci na 2 pi?kno ?wiata przyrody; - zapoznanie z ludow? tradycj? ?egnania Marzanny.

Marzec / kwiecie?

?wi?ta Wielkanocne.

- przybli?enie dzieciom tradycji zwi?zanych ze ?wi?tami wielkanocnymi (palmy wielkanocne, pisanki, ?migus- dyngus,itp.)


Maj

?wiat ksi??ek- Ca?a Polska czyta dzieciom".

- przyzwyczajanie do systematycznego kontaktu z ksi??k?;
- u?wiadamianie znaczenia ksi??ek w ?yciu cz?owieka.

Maj

?wi?to Rodzicw- Dzie? Mamy i Taty.

- kszta?towanie sensu przynale?no?ci do rodziny - okre?lenie powinno?ci dziecka wobec najbli?szych; - prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Mamy i Taty;
- kszta?towanie odporno?ci emocjonalnej w sytuacjach wyst?pie? publicznych (przed widowni?).

Czerwiec

Dzie? Dziecka.

- wzbogacanie wiadomo?ci na temat ?ycia ludzi w r?nych miejscach na ?wiecie;
- kszta?towanie postawy szacunku dla wszystkich ludzi.

Czerwiec

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego po??czone z piknikiem rodzinnym.

- anga?owanie rodzicw do pomocy w zorganizowaniu imprezy, - loteria fantowa, pocz?stunek;
- kszta?cenie umiej?tno?ci planowania wakacyjnego, bezpiecznego wypoczynku.

Ponadto w naszej placwce odbywaj? si?:

  • cykliczne spotkania w formie koncertw (raz w miesi?cu) z artystami z Filharmonii ?dzkiej- rozwijanie talentw muzycznych dzieci;

  • przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorw z r?nych miast Polski ( raz w miesi?cu), nabywanie umiej?tno?ci kulturalnego odbioru sztuki;

  • wycieczki do miejsc u?yteczno?ci publicznej,np.: poczta, sklep, punkty us?ugowe, posterunek policji, o?rodek zdrowia, stra? po?arna ( w ci?gu ca?ego roku szkolnego), rozwijanie zachowa? gwarantuj?cych bezpieczne funkcjonowanie w ?rodowisku;

  • wycieczki tematyczne - do lasu, parku, nad rzek?, do ogrdkw dzia?kowych, szklarni, nad staw, na ??k?- w celu obserwowania zmian w przyrodzie w poszczeglnych porach roku;

  • spotkania z ciekawymi lud?mi reprezentuj?cymi r?ne zawody, m. in.: policjant, piel?gniarka, le?niczy, listonosz; wsp?praca ze ?rodowiskiem lokalnym- z organem prowadz?cym, z Zespo?em Szkolno- Gimnazjalnym, z Miejsk? Bibliotek? Publiczn?, Muzeum Ludowym, Miejskim Domem Kultury, Nadle?nictwem, Parkiem Krajobrazowym;

  • konkursy z udzia?em rodzicw (w ci?gu ca?ego roku szkolnego).

Dla pe?nej realizacji naszych przedsi?wzi??, koncepcji pracy niezb?dna jest szeroka wsp?praca z rodzicami. Wsp?praca ta polega na ujednoliceniu oddzia?ywa? wychowawczych domu rodzinnego oraz przedszkola, a tak?e szeroko rozumianej pomocy rodzicw w realizacji wszystkich statutowych zada?.

Wa?nym elementem tej wsp?pracy s? wsplnie organizowane imprezy okoliczno?ciowe, uroczysto?ci o charakterze rodzinnym, festyny, pikniki oraz wycieczKI

Lp

1

2

3


4

5

6

7

1

8

9

10

11

12

13

14

.

15

16

-

17

Poprawiony: piątek, 22 grudnia 2017 10:12
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.