BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779725

LogowanieGar?? informacji dla rodzica i dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
środa, 10 marca 2010 22:01

Pierwsze dni w przedszkolu

 

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Przeczytaj kilka wskazówek, które u?atwi? dziecku (i rodzicowi) start w przedszkolu.

 • w pocz?tkowym okresie dobrze jest odbiera? dziecko wcze?niej, poniewa? ma?e dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu si? bardzo d?ugi, a tak?e boi si?, ?e rodzice zostawili go w przedszkolu „ na zawsze”

 • wprowadzajmy w domu sta?y rytm dnia, podobny do rytmu dnia przedszkola - pory posi?ków, zabaw, spacerów, mycia i spania;

 • nie mówmy dziecku, ?e przyjdziemy wcze?niej, kiedy to jest niemo?liwe, poniewa? b?dzie nieszcz??liwe, wystraszone i obra?one, ?e rodzic daje obietnice bez pokrycia, dlatego nie sk?adajmy obietnic, których nie mo?emy wype?ni?,

 • nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem, jedzeniem, paniami oraz , ?e „ jak b?dziesz niegrzeczny, to ci? zostawi? w przedszkolu” - to niezwykle traumatyczne do?wiadczenie dla dziecka;

 • przyzwyczajajmy dziecko do urozmaiconych potraw, surówek, sko?czmy; z rozdrabnianiem pokarmów - trzylatek mo?e swobodnie i samodzielnie gry??; po?yka? pokarmy, uczmy dziecko samodzielnie pos?ugiwa? si? sztu?cami;

 • wdra?ajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad i ponoszenia konsekwencji ich nieprzestrzegania;

 • przyzwyczajajmy do samoobs?ugi, pozwólmy dziecku samemu za?atwia? potrzeby fizjologiczne, my? r?ce i z?by, ubiera? i rozbiera? si? - zdecydowanie odzwyczajajmy od smoczków, pampersów, nocnika - przedszkole to nie ??obek;

 • pozwólmy dziecku zabra? ze sob? cz?stk? domu do przedszkola (ulubion? przytulank?, poduszeczk?, misia), ale nie dajmy drobnych, ostrych lub warto?ciowych przedmiotów;

 • pozwólmy dziecku uczestniczy? w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy mo?liwo?? przyzwyczajania si? do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie by?o takie nowe, a ju? znajome i zarazem ?atwe do rozpoznania;

 • stosujmy w przedszkolu krótkie po?egnania - kiedy przed?u?amy rozstanie, dzieci cierpi? i p?acz? d?u?ej, a nawet u?ywaj? szanta?u;

 • nie okazujmy dzieciom w?asnych rozterek i smutku zostawiaj?c je w przedszkolu, przekazujemy mu wtedy swoje l?ki - u?miechajmy si? i zdecydowanie mówmy, ?e na pewno przyjdziemy po pracy;

 • przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, wrzu?my g??boko do szuflady szelki, paski, paseczki i inne niebezpieczne akcesoria;

 • pami?tajmy o pozostawieniu w szatni rzeczy do przebrania (majtki, koszulka, rajstopki, skarpetki, spodnie) w przypadku zabrudzenia czy zmoczenia si? przez dziecko;

Kochani rodzice, po prostu dajcie swojemu dziecku wi?cej swobody i samodzielno?ci, wspó?pracujcie z nauczycielem w grupie - a proces adaptacji przebiegnie szybciej, sprawniej;

i wasze dzieci b?d? ju? bez stresu, a za to z ochot? przychodzi? do przedszkola, a wy drodzy rodzice, b?dziecie mogli wykonywa? swoje doros?e obowi?zki równie? bez stresu i obawy o swoje dziecko.

  Wyprawka przedszkolaka

 

Tak, sta?o si?. Nasze dziecko doros?o do wieku przedszkolnego, co wi?cej uda?o nam si? zapisa? je do przedszkola a co najwa?niejsze zosta?o do niego przyj?te.

Co nas czeka tak na prawd? oka?e si? we wrze?niu. Ju? wcze?niej powinni?my liczy? si? z kilkoma sprawami. Istotne b?d? na pewno wydatki.

Czesne, wy?ywienie, ksi??eczki, ubezpieczenie, wyprawka przedszkolaka
Co b?dzie nieodzowne:

Ubranka do przedszkola:
- obuwie do przedszkola - kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski,
- strój sportowy na gimnastyk? - dres, koszulka, spodenki,najlepiej w p?óciennym woreczku,
- komplecik ubranek do przebrania, np. dresik, koszulka, majteczki, rajstopki lub skarpetki,.

Ubranka na dwór:
- kurtka pewnie ta w której do przedszkola pójdziemy,
- spodnie w zimie ocieplane, najlepiej wodoodporne,
- ciep?e r?kawiczki równie? nieprzemakalne
- stosowne obuwie zim? ocieplane , na deszczowe dni najlepiej gumowe,
- szalik, czapka, sweter lub polar,
- w gor?ce s?oneczne dni koniecznie nakrycie na g?ow?.

Artyku?y higieniczne ;
- r?cznik,  chusteczki higieniczne,myde?ko, papier toaletowy,
 
Przybory i artyku?y papiernicze:
- kredki, o?ówki, pisaki, gumka do mazania, no?yczki, klej do papieru, plastelina, farbki, blok rysunkowy, blok techniczny, bibu?a, blok papieru kolorowego, zeszyt, kolorowanki
 
Wszystkie rzeczy dziecka zw?aszcza ubranka powinny by?  czytelnie podpisane. 

 

Dzie? przedszkolaka

-rozk?ad zaj?? jest regulowany pisemnym dokumentem dost?pnym w holu przedszkola, zwanym ,,Ramowym rozk?adem dnia”. Dzieli on dzie? pobytu dzieci w przedszkolu wg godzin – pocz?wszy od 7.00 do 16.00. Inny podzia? stosowany jest w grupach, gdzie w zapisach w dziennikach nauczycielki dziel? czas na III cz??ci, poszczególne cz??ci dnia maj? inn? specyfik?.

W przedszkolu funkcjonuje regulamin stanowi?cy o ogólnych umowach wewn?trznych uwzgl?dniaj?cych zasady dobrego funkcjonowania placówki oraz bezpiecze?stwa fizycznego, zdrowotnego i psychicznego dzieci.

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00-16:00.
 2. Aby dzieci mog?y zje?? razem ?niadanie , prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 8:30 .
 3. Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo dzieci, prosimy by by?y odbierane przez rodziców
 4. Wyposa?enie przedszkolaka to : kapcie w worku , r?cznik ,myde?ko, przybory papierniczo-pi?miennicze. 
 5. Prosimy , aby dzieci nie przynosi?y dodatkowych posi?ków(owoców, s?odyczy ). 
 6.  Gdy dziecko choruje na chorob? zaka?n?, nale?y powiadomi? o tym przedszkole
 7. Nie zg?oszenie d?u?szej nieobecno?ci mo?e oznacza? rezygnacj? z przedszkola i skre?lenie z listy .
 8. Op?aty nale?y dokonywa? w wyznaczonym czasie, do 10-tego ka?dego miesi?ca.

Na holu dost?pny jest równie? opracowany i obowi?zuj?cy:regulamin zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, który powsta? w trosce o bezpiecze?stwo dzieci.

Zapewnimy dziecku nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawa programow?; dbamy o ich bezpiecze?stwo i przestrzeganie praw dziecka. Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo oraz wspomagamy ich wszechstronny rozwój.

Poprawiony: czwartek, 11 marca 2010 12:45
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.