BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779752

LogowaniePrawa dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Gra?yna W?och   
wtorek, 04 września 2007 21:56
Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Twoje dzieci nie s? twoimi dzie?mi , chocia? nie s? z Tob? , nie nale?? do ciebie. Ty dajesz im swoj? mi?o?? , ale nie swoje my?li , poniewa? one maj? my?li w?asne . Mo?esz da? przytu?ek im cia?om , ale nie ich duszom , poniewa? domem ich dusz jest dzie? jutrzejszy .Mo?esz stara? si? upodobni? do nich , ale nie próbuj ich zmusza? , aby by?y podobne do Ciebie , poniewa? ?ycie nie pozostaje przy dniu wczorajszym.

Kahil Gilbran

 

 

Sens edukacji przedszkolnej najlepiej wyra?a my?l R.Fulghuma ,,Wszystkiego, co naprawd? trzeba wiedzie?, nauczy?em si? w przedszkolu – o tym jak ?y?, co robi?, jak post?powa?, wspó??y? z innymi, patrze?, odczuwa?, my?le?, marzy? i wyobra?a? sobie lepszy ?wiat”. W XXI wieku poza szeregiem osi?gni?? w dziedzinie nauk pedagogicznych upowszechni?a si? ?wiadomo?? znaczenia przedszkola i jego istotnego wp?ywu na rozwój i przysz?e losy cz?owieka. G?ównymi celami i wyznacznikami pracy naszego przedszkola s?: wielostronny rozwój dziecka, monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, spo?ecznego, umys?owego, kszta?cenie uniwersalnych umiej?tno?ci odpowiednio do fazy rozwoju dziecka, konstruktywna wspó?praca mi?dzy przedszkolem a rodzin?(jedno?? celów i zada?), spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy wspó?pracy z rówie?nikami i doros?ymi, zabawa jaka g?ówna forma aktywno?ci dziecka przedszkolnego – jej niezale?ny i twórczy charakter pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie( w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy ró?ni? sie ras?, kultur? sytuacj? ekonomiczna. Nasza placówka maj?c na wzgl?dzie te cele wypracowa?a misj? i wizj?.

Prawa Dziecka

Doro?li nie maj? w?tpliwo?ci , co do praw w?asnych , problem pojawia si? , gdy trzeba ich przekona? , i? prawa przys?uguj? równie? dzieciom . Dziecko jest cz?owiekiem i przys?uguj? mu prawa wynikaj?ce z samej istoty cz?owiecze?stwa, jak np. : prawo do godno?ci osobistej , do prywatno?ci , do samostanowienia itp. Prób? zmiany takiego podej?cia do dzieci jest uchwalona 20 listopada 1989 r przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka .Konwencja o Prawach Dziecka jest umow? mi?dzynarodow? .Jednocze?nie Konwencja jest prawnym traktatem mi?dzynarodowym . Konwencja Praw Dziecka jest porozumieniem wzbogacaj?cym mi?dzynarodow? ochron? i promocje praw dziecka , rozwijaj?c, wzbogacaj?c prawa zawarte w Powszechnej deklaracji Praw Cz?owieka oraz Paktach Praw Cz?owieka .


SZCZ?SCIE A KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA


Dzieci?stwo to jeden z wa?nych okresów w ?yciu cz?owieka , który ma wp?yw na jego kolejne etapy.

Wszyscy ludzie powinni by? szcz??liwi !!!!!!!Szczególnie za? dzieci powinny by? szcz??liwe i trzeba im w tym pomaga? . B?d?c dzieckiem jest si? ma?ym i mniej si? rozumie , bo ma?e dziecko nie jest tak m?dre jak doros?y .Konwencja jest prób? zwrócenia uwagi na konieczno?? poszanowania praw oraz potrzeb dzieci .

Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U.nr.120, poz.526) to jeden z kilku mi?dzynarodowych dokumentów , który zawiera prawa :

- prawo do jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka ( dobro dziecka ) ,

- prawo do ochrony przed dyscyplin? ,

- prawo do ?ycia i rozwoju ,

- prawo do nazwiska , imienia , i obywatelstwa ,

- prawo do ochrony wi?zi rodzinnych ,

- prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji ,

- prawo do wolno?ci my?li , sumienia i wyznania ,

 

 

Poprawiony: środa, 10 marca 2010 09:57
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.