BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779731

LogowaniePDF Drukuj Email
Wpisany przez dyr. Bo?ena Wodzicka   
czwartek, 11 marca 2010 21:29

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI.

 

Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu zlokalizowane jest w s?siedztwie Zespo?u Szkolno- Gimnazjalnego oraz osiedla mieszkaniowego, co jest ogromnym udogodnieniem dla rodziców.

Budynek jest du?y, dwukondygnacyjny, posiada pi?? funkcjonalnych sal, które spe?niaj? wymagane standardy. Ka?da z nich ma du?o przestrzeni,koniecznej dla stworzenia warunków zaspokojenia silnej potrzeby ruchu naszych podopiecznych.

Sale s? kolorowe i dobrze o?wietlone, dzi?ki usytuowaniu cz??ci budynku od strony po?udniowej. Wyposa?one s? w niezb?dne pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zabawki i k?ciki zainteresowa?. Ka?da grupa wiekowa jest wspó?gospodarzem swojej sali zaj??.

Na parterze znajduje si? gabinet dyrektora placówk i- pani mgr Bo?eny Wodzickiej oraz obszerna szatnia, w której ka?da grupa wiekowa ma wydzielone sta?e miejsce z oznakowanymi pó?kami. W miejscu tym ka?dy oddzia? ma w?asn? tablic? informacyjn? dla rodziców, na których prezentujemy wykonane przez dzieci prace plastyczne, bie??ce informacje, og?oszenia, tematyk? i zadania na dany miesi?c.

Tu? obok szatni usytuowany jest przestronny hol, w którym odbywaj? si? uroczysto?ci i imprezy przedszkolne oraz zaj?cia dodatkowe. Na ?cianach wisz? tablice z kolorowymi pracami plastycznymi dzieci z najm?odszych grup. Uroku dodaj? pi?kne dekoracje, które s? systematycznie zmieniane i nawi?zuj? do aktualnej tematyki.

Przedszkole posiada w?asn? kuchni?, wyposa?on? w profesjonalny sprz?t gastronomiczny, umo?liwiaj?cy bezpieczne i zdrowe przygotowanie warto?ciowych posi?ków. Racjonalne od?ywianie wywiera wielki wp?yw na aktywno?? psychiczn? dziecka, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczaj?cego ?wiata. W placówce przestrzegane s?,zalecane przez lekarzy, trzy godzinne przerwy mi?dzy posi?kami, które s? wa?nym czynnikiem wp?ywaj?cym na apetyt. O godzinie 9:00 dzieci jedz? ?niadanie, o 12:00 - dwudaniowy obiad, a o 14:30 - podwieczorek. Nigdy nie zmuszamy dzieci do jedzenia, lecz zach?camy do samodzielnego spo?ywania posi?ków. Przedszkolaki ze smakiem zjadaj? dania urozmaicone, smacznie przyrz?dzone i estetycznie podane.

Przed budynkiem znajduje si? ogród przedszkolny, w którym umo?liwiamy dzieciom jak najd?u?szy pobyt na powietrzu w ci?gu ca?ego roku szkolnego. Nie brakuje w nim sprz?tu, ani urz?dze? zach?caj?cych i pobudzaj?cych do zabawy.

W?a?ciw? atmosfer? i dobre samopoczucie dzieci w czasie pobytu w ogrodzie zapewnia estetyczny wygl?d terenu. Place do zaj?? i zabaw otoczone s? zieleni?, która nie tylko stanowi upi?kszenie terenu przedszkolnego, lecz tak?e ochron? od kurzu i ha?asów, daje cie? oraz s?u?y do obserwacji i bada? zjawisk przyrody.

Atrakcyjnym miejscem do zabawy s? dwie piaskownice: jedna dla m?odszych dzieci, druga dla starszych. Przedszkolaki ch?tnie bawi? si? na hu?tawkach, hybotkach, zje?d?alniach, przeplotniach, karuzelach,itp. Plac zabaw z nowym i funkcjonalnym sprz?tem przyci?ga nowe dzieci do przedszkola oraz pozwala na promocj? zdrowia- higieny i aktywno?ci ruchowej. O porz?dek w ogrodzie i w szatni dba pani Wies?awa M?ynarczyk.

 

Placówka czynna jest w godzinach od 7:00 do 16:00 przez pi?? dni w tygodniu.

 

Placówka pracuje w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego". Program jest zgodny z now? podstaw? programow? wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporz?dzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009r.).

Podstawa programowa opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci obj?tych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddzia?y przedszkolne w szko?ach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pe?ni? funkcje opieku?cze, wychowawcze i kszta?c?ce. Zapewniaj? dzieciom mo?liwo?? wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych.

 

Nauczycielki przedszkola to wykwalifikowana kadra pedagogiczna z bogatym do?wiadczeniem zawodowym:

 1. mgr Bo?ena Wodzicka-dyrektor Samorz?dowego Przedszkola, nauczyciel mianowany

 2. mgr Ewa Rzepecka - nauczyciel dyplomowany;

 3. mgr Ewelina ?abendowicz- nauczyciel sta?ysta

 4. mgr Barbara Michalska - nauczyciel mianowany;

 5. mgr Monika Wilk - nauczyciel kontraktowy

 6. mgr Aleksandra Dziuba - nauczyciel sta?ysta

 

W pracy z dzie?mi oprócz obowi?zkowej podstawy programowej wykorzystuj? równie?:

 • Dzieci?c? matematyk?- E. Gruszczyk- Kolczy?skiej i E. Zieli?skiej,

 • Elementy pedagogiki zabawy- Klanza,

 • Elementy gimnastyki twórczej- K. Orffa, R. Labana,

 • Edukacj? ekologiczn? w przedszkolu- H. Wilken,

 • Jak pomaga? dziecku w poznawaniu ?wiata- M. Kielar- Turskiej,

 • ?wiat pisma- I. Majchrzak,

 • Elementy metody dobrego startu- M. Bogdanowicz.

 

Nauczycielki rozwijaj? w?asn? aktywno?? zawodow? i zdobywaj? kolejne stopnie awansu.

Wszystkie na bie??co uczestnicz? w ró?nego rodzaju kursach doskonal?cych, warsztatach i konferencjach. Wprowadzaj? innowacje pedagogiczne, stosuj? metody aktywizuj?ce, uwzgl?dniaj?c przy tym indywidualne podej?cie do dziecka w atmosferze zaufania i zrozumienia. Wspomagaj? dzieci w rozwijaniu uzdolnie?, kszta?tuj? odporno?? emocjonaln? konieczn? do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Stwarzaj? warunki sprzyjaj?ce wspólnej i zgodnej zabawie oraz troszcz? si? o zdrowie dzieci i ich sprawno?? fizyczn?. Ponadto zapewniaj? dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawo?ci, aktywno?ci i samodzielno?ci.

 

Nauczycielkom w poszczególnych grupach wiekowych pomagaj? panie, które m.in. troszcz? si? o porz?dek, ?ad i higien? w sali. Dbaj? o utrzymanie czysto?ci w czasie ró?nego rodzaju zaj?? (np. malowanie, klejenie, wycinanie, lepienie), pracy w ksi??kach i kartach pracy oraz s?u?? pomoc? w czynno?ciach samoobs?ugowych i w trakcie spo?ywania posi?ków (najm?odszym dzieciom). W placówce pracuj? panie:

 • Monika St?pie?

 • ?ucja Skwarek

 • Estera Cerkaska

 • Agata Bobras

 • Wies?awa M?ynarczyk

Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2019 08:17
 


Ta strona uĹĽywa cookie i innych technologii. KorzystajÄ…c z niej wyraĹĽasz zgodÄ™ na ich uĹĽywanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglÄ…darki.